مواد شیمیایی

– تینر و رنگ

– چسب ۱ ۲ ۳

– چسب اسپری

– چسب چوب

– سلفون

– مواد پاک کننده و براق کننده مبلمان و وسایل چوبی

– مواد روان کننده