انواع اسکاء، میخ، منگنه

انواع میخ و تی پو در سایزهای مختلف

 

 

 

انواع سوزن منگنه در سایزهای مختلف